Asukasopas 1.9.2022

Asukasopas luettavaksi, ladattavaksi tai tallennettavaksi omiin tiedostoihin. Opas on hyväksytty syyskokouksessa 2022.

LUODON SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:N  (Hyväksytty PRH / 14.6.2018)

                       SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Luodon Siirtolapuutarhayhdistys ry ja kotipaikka on Porin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistys toimii Luodon Siirtolapuutarhan kehittämiseksi sekä jäsentensä viihtyisyyden, yhteisöllisyyden ja yhteisen toiminnan edistämiseksi. Toiminnan saavuttamiseksi yhdistys 

1. järjestää kokous-, juhla-, retkeily- ulkoilu- ja opintotilaisuuksia
2. valvoo järjestyksen ja hyvien tapojen noudattamista puutarha alueella
3. hoitaa kerhomajan ja saunan vuokrausta
4. huolehtii viheralueiden kunnossapidosta
5. pitää yllä talkootoimintaa siirtolapuutarhassa
6. harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa
7. hoitaa rakennuksiaan ja laitteitaan.

Yhdistys voi keskuudestaan muodostaa tarpeelliseksi katsomansa tiimit.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:hyn.

3 § Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat henkilöt, jotka omistavat palstan Luodon Siirtolapuutarha-alueella ja jotka Luodon Siirtolapuutarhayhdistys on hyväksynyt jäseniksi. Lisäksi yhdistykseen voi kuulua kannatus- ja kunniajäseniä. Kannatusjäsenenä voivat olla myös erilaiset oikeuskelpoiset yhteisöt.

Jäseniltä perittävät liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksut määrätään kullekin jäsenryhmälle erikseen ja niistä päätetään syyskokouksessa. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta. Syyskokous määrää varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun sekä muut tarvittavat maksut.

Varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus ottaen huomioon 8 §:ssä oleva rajoitus. Jäsenet hyväksyy hallitus, kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen kokous.

4 § Yhdistyksen toiminnan rahoitus

Yhdistys voi omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita sekä hallita ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa sekä puutarha-alan tuotteiden välitystoimintaa jäsenilleen.

Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä.

5 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja neljä - kuusi (4-6) hallituksen jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan, joista kaksi on vuosittain erovuorossa. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

Hallituksen toimikausi alkaa syyskokouksesta. Hallituksen tehtävät:

1. johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti
2. vastata yhdistyksen viestinnästä, taloudesta ja omaisuudesta
3. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella siellä käsiteltävät asiat
4. laatia vuosittain yhdistyksen toiminta- ja tilikertomuksen sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion
5. ylläpitää jäsenrekisteriä sekä hoitaa yhdistyksen arkistoa.

6 § Nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä tai joku heistä hallituksen jäsenen kanssa.

7 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on vähintään kuukautta ennen kevätkokousta toimitettava toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

8 § Yhdistyksen kokoukset ja äänioikeus

Kevätkokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämä päivänä ennen toukokuun loppua ja syyskokous on pidettävä ennen lokakuun loppua. Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallitus esittää asian lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokoukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on varsinaisilla jäsenellä (jäsenillä) palstaansa kohden yksi ääni. Täysi-ikäinen henkilö voi valtakirjalla käyttää yhden (1) varsinaisen jäsenen äänioikeutta. Luonnollisen henkilön valtakirjaedustus on muissa tapauksissa kielletty.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta
2. käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
3. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. käsitellään hallituksen esitys seuraavan vuoden toiminnasta
2. päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta, jäsenmaksusta sekä muista tarvittavista maksuista
3. päätetään hallituksen, muiden toimijoiden ja toiminnantarkastajan palkkioista
4. käsitellään hallituksen esitys seuraavan vuoden talousarviosta
5. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja kolmeksi vuodeksi kerrallaan
6. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
8. perustetaan tarvittavat tiimit
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9 § Yhdistyksen kokouskutsut

Kutsut yhdistyksen kokoukseen tapahtuvat ilmoittamalla yhdistyksen ilmoitustaululla ja yhdistyksen kotisivuilla vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on ilmoitettava viimeistään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta.

10 § Kunniajäsenet

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka erityisellä tavalla on edistänyt yhdistyksen toimintaa tai muuten ansioitunut Luodon Siirtolapuutarhan toiminnassa.

11 § Erilaisia määräyksiä

Yhdistyksen toimielimien kokouksissa äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö. Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetulla lippuäänestyksellä. Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä arpa.

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kokouksessa vähintään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi tai purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

12 § Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.