LUODON SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:N  (Hyväksytty PRH / 14.6.2018)

                       SÄÄNNÖT 

1 §
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka:
Yhdistyksen nimi on Luodon Siirtolapuutarhayhdistys ry ja kotipaikka on Porin kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistys toimii Luodon Siirtolapuutarhan kehittämiseksi sekä jäsentensä viihtyisyyden, yhteisöllisyyden ja yhteisen toiminnan edistämiseksi. Toiminnan saavuttamiseksi yhdistys

1. järjestää kokous-, juhla-, retkeily- ulkoilu- ja opintotilaisuuksia
2. valvoo järjestyksen ja hyvien tapojen noudattamista puutarha-alueella
3. hoitaa kerhomajan ja saunan vuokrausta
4. huolehtii viheralueiden kunnossapidosta
5. pitää yllä talkootoimintaa siirtolapuutarhassa
6. harjoittaa tiedotus ja valitustoimintaa
7. hoitaa rakennuksiaan ja laitteitaan.
8. Yhdistys voi keskuudestaan muodostaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat.
Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n

3 §
Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat henkilöt, jotka omistavat palstan Luodon Siirtolapuutarha-alueella ja jotka Luodon Siirtolapuutarhayhdistys on hyväksynyt jäseniksi. Lisäksi yhdistykseen voi kuulua kannatus- ja kunniajäseniä. Kannatusjäsenenä voi olla myös erilaiset oikeuskelpoiset yhteisöt.

Jäseniltä perittävät liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksut määrätään kullekin jäsenryhmälle erikseen ja niistä päätetään syyskokouksessa. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta. Syyskokous määrää varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun sekä muut tarvittavat maksut.

Varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus ottaen huomioon 8 §:ssä oleva rajoitus. Kannatus- ja kunniajäsenillä, jos he eivät ole aikaisemmin olleet yhdistyksen varsinaisia jäseniä, on vain puheoikeus. Jäsenet hyväksyy hallitus, kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen kokous.

4 §
Yhdistyksen toiminnan rahoitus

Yhdistys voi omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita sekä hallita ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa sekä puutarha-alan tuotteiden välitystoimintaa jäsenilleen. Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä.

5 §
Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja kuusi (6) hallituksen jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan, joista kaksi on vuosittain erovuorossa.
Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa. Hallituksen toimikausi alkaa syyskokouksesta.

Hallituksen tehtävät:
1. johtaa yhdistyksen toimintaa ja toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset
2. vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta
3. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella siellä käsiteltävät asiat
4. laatia vuosittain yhdistyksen toiminta- ja tilikertomuksen sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion
5. pitää jäsenluetteloa sekä hoitaa yhdistyksen arkistoa

6 §
Nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä tai joku heistä hallituksen jäsenen kanssa.

7 §
Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on vähintään kuukautta ennen kevätkokousta toimitettava toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

8 § Yhdistyksen kokoukset ja äänioikeus

Kevätkokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämä päivänä ennen toukokuun loppua ja syyskokous on pidettävä ennen lokakuun loppua. Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallitus esittää asian lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokoukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on varsinaisilla jäsenellä (jäsenillä) palstaansa kohden yksi ääni. Täysi-ikäinen henkilö voi valtakirjalla käyttää yhden (1) varsinaisen jäsenen äänioikeutta. Luonnollisen henkilön valtakirjaedustus on muissa tapauksissa kielletty.

Yhdistyksen kevät kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta
2. käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
3. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. käsitellään hallituksen esitys seuraavan vuoden toiminnasta
2. päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta, jäsenmaksusta sekä muista tarvittavista maksuista
3. päätetään hallituksen, muiden toimijoiden ja toiminnantarkastajan palkkioista
4. käsitellään hallituksen esitys seuraavan vuoden talousarviosta
5. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja kolmeksi vuodeksi kerrallaan
6. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
8. valitaan emäntä ja isäntä kolmeksi vuodeksi kerrallaan
9. perustetaan tarvittavat toimikunnat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9 §
Yhdistyksen kokouskutsut

Kutsut yhdistyksen kokoukseen tapahtuvat ilmoittamalla yhdistyksen ilmoitustaululla ja yhdistyksen kotisivuilla vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on ilmoitettava viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

10 §
Kunniajäsenet

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka erityisellä tavalla on edistänyt yhdistyksen toimintaa tai muuten ansioitunut Luodon Siirtolapuutarhan toiminnassa.

11 §
Erilaisia määräyksiä

Yhdistyksen toimielimien kokouksissa äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö. Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetulla lippuäänestyksellä. Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä arpa.

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa, jos kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa muutosta. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi tai purkautuessa siirretään luovutetaan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla.

12 §
Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Käsikirja versio F

LUODON KÄSIKIRJA


Sisällysluettelo

1. Yleistä
2. Säännöt
3. Yleiset kokoukset
4. Hallitus
5. Jäsenistö ja toimihenkilöt
6. Toimikunnat
7. Talkoot
8. Jätehuolto
9. Kasvillisuus ja kasvinsuojelutoimenpiteet
10. Vesijohto
11. Vierailut ja matkat
12. Muuta


1. Yleistä

Luodon Siirtolapuutarhayhdistys ry perustettiin vuonna 1946 ja merkittiin yhdistysrekisteriin
vuonna 1951.

Luodon Siirtolapuutarhayhdistys omistaa kerhomajan, saunarakennuksen, työkaluvaraston, tavaroiden vaihtorakennuksen ja Havutien korttelikäymälän sekä huolehtii rakennusten hyvästä kunnosta.

Luodon Siirtolapuutarhayhdistys ry huolehtii alueiden (609-59-1-1 pinta-ala 56.411 m2 ja 609-40-1-18 pinta-ala 9279 m2) kunnossapidosta, siisteydestä ja turvallisuudesta. Siirtolapuutarha on maisemallisesti arvokas kohde ja sen merkitys virkistys- ja viheralueena on kiistaton. Kulttuurihistoriallisten arvojen lisäksi alueen ominaispiirteet rakennustaiteen ja
maisemakulttuurin kannalta on tärkeätä säilyttää.

Alue liitettiin valtakunnalliseen kaupunkipuistoon 2002.

2. Säännöt

Säännöt jaetaan jokaiselle uudelle yhdistyksen jäsenelle.

3. Yleiset kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen sääntömääräiseen kokoukseen:
- kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua
- syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen lokakuun loppua
Ylimääräisiä kokouksia pidetään, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä vaatii.

4. Hallitus

Yleisten kokousten ohella ylintä toimivaltaa yhdistyksessä hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan. Hallituksen tehtävät on määritelty yhdistyksen säännöissä.

5. Jäsenistö ja toimihenkilöt

5.1 Jäsenistö
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat palstan omistajat, jotka on hyväksytty Luodon Siirtolapuutarhayhdistyksen jäseniksi. Lisäksi yhdistykseen voi kuulua kannatus- ja kunniajäseniä. Kannatusjäsenenä voi olla myös erilaiset oikeuskelpoiset yhteisöt. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Jäseniltä perittävät liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksut määrätään kullekin jäsenryhmälle erikseen ja niistä päätetään syyskokouksessa. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista. Syyskokous päättää myös varsinaisilta jäseniltä perittävät maksut.

5.2 Puheenjohtaja
Puheenjohtajan tehtäviin kuluu:
- yhdistyksen toiminnan johtaminen
- yhdistyksen edustaminen ja vaikuttaminen
- toiminnan suunnitteleminen ja kehittäminen
- yhdistyksen kokoukset
- huolehtia sääntöjen ja yhdistyslain mukaisten tehtävien hoitamisesta

5.3 Sihteeri
Sihteerin tehtäviin kuuluu:
- pitää yllä jäsenluetteloa
- hoitaa arkiston
- pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja hallituksen kokouksista
- valvoa päätösten täytäntöönpanoa
- hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon
- edustaa yhdistystä

5.4 Taloudenhoitaja
Taloudenhoitajan tehtäviin kuuluu:
- yhdistyksen taloudellisen tilanteen seuraaminen ja raportointi hallitukselle
- perii jäseniltä liittymis- ja jäsenmaksut sekä kausikulut
- yhdistyksen laskujen suorittaminen
- talousarvion laatiminen
- yhteistyö kirjanpitäjän kanssa
- kirjanpidon ja tilinpäätöksen esittely hallitukselle

5.5 Isäntä
Isäntä vastaa talkootoiminnasta. Lisäksi isäntä hoitaa yhdistyksen kaluston ja valvoo järjestyksen ja hyvien tapojen noudattamista alueellamme.

5.6 Emäntä
Emäntä vastaa yhdistyksen tilaisuuksien ja vierailujen tarjoiluista. Huolehtii ja vastaa kerhomajan siisteydestä.

5.7 Ekovastaava
Jätehuollonhoitaja huolehtii jätehuollosta ja risujen keräilypaikasta hallituksen ohjeiden mukaisesti.

6. Toimikunnat

Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa perustaa toimikuntia hoitamaan yhteisiä asioita. Toimikunnat raportoivat toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle. Toimikunnilla ei ole omaa budjettia.

7. Talkoot
Puistot, yhteisrakennukset, tiet, kalusto ja muu yhteisomaisuus on yhdistyksen hoidettava, joten jäsenen on osallistuttava yhteisiin talkoisiin siten kuin mainittujen tehtävien hoitaminen vaatii. Talkootunteja tehdään nykyisin yhdistykselle kuusi kahden tunnin mittaista talkoota (yhteensä 12 tuntia kesäkautena). Kevät- ja syystalkoista saa merkinnän. Yhtenä talkookertana kirjataan enintään kaksi talkoosuoritusta palstaa kohden. Niille jäsenille, jotka eivät ollenkaan tai hyvin vähän osallistuvat yhteisiin töihin, laittaa yhdistyksen hallitus vuosittain talkoomaksun.

Lisäksi talkoista on sovittu; henkilöt, jotka ovat täyttäneet 70 vuotta ja olleet jäsenenä yhtäjaksoisesti yli 5 vuotta ei tarvitse tehdä talkootyötä. Kunniajäsenet, puheenjohtaja, sihteeri, isäntä, emäntä ja rahastonhoitaja ovat vapautetut talkoista.

8. Jätehuolto
Alueella on vain yksi jätteenkeräilypaikka, jonne jokainen palstalainen on voi viedä palstallaan syntyvät jätteet. Jätteiden lajittelu pitää tehdä siitä annettujen erillisohjeiden mukaisesti. Jätehuoltokustannukset jaetaan tasan kaikkien palstalaisten kesken ja maksu peritään vuosimaksun yhteydessä. Jokaisen velvollisuuksiin kuuluu pitää alue siistinä.

9. Kasvillisuus ja kasvinsuojelutoimenpiteet
Jokaisella palstalla tulee kasvaa vähintään yksi hedelmäpuu. Puut on istutettava riittävän etäälle palstan reunoista. Palstalla ei saa kasvattaa sellaisia kotimaisia luonnonvaraisia puita tai koristepuulajeja, joiden juuristo levittäytyy palstan ulkopuolelle.

Puun enimmäissuosituskorkeus on 4,5metriä. Puut ja pensaat eivät saa varjostaa kohtuuttomasti naapuripalstoja. Kasvillisuus ei saa levitä palstan ulkopuolelle. Kasvillisuus pidetään halutussa korkeudessa ja muodossa säännöllisesti leikkaamalla. Ylipitkäksi kasvaneet puut ja pensaat madalletaan haluttuun korkeuteen vähitellen, 3-5 vuoden
kuluessa.

Nurmikko tulee pitää 4 – 12 cm korkeana koko kasvukauden ajan ja leikattava säännöllisesti. Voimakkaasti leviävät rikkakasvit on kitkettävä tai niitettävä ennen kukintaa.

Yhdistyksen kevätkokous päättää tarvittaessa vuosittain tehtävistä kasvinsuojelutoimenpiteistä.

10. Vesijohto
Alueella kulkee maanpintaan rakennettu joka palstalle haaroittuva vesijohto, jossa virtaa Porin kaupungin normaali käyttövesi. Alueen sisäisen vesijohtojärjestelmän hoidosta huolehtii yhdistys palstojen päähanoihin asti. Palstalainen huolehtii päähanasta ja siitä eteenpäin. Palstalaisten on huolehdittava, ettei vesi keväällä verkoston avausvaiheessa pääse aiheuttamaan itselle tai muille vesivahinkoa (kaikki mökin sisällä olevat vesijohdot on suljettu). Mökkeihin ei tule vetää sellaisia vesijohtoja kantajohdosta, joita ei voida sulkea ulkoa käsin.

Vuotuinen kulutettu kokonaisvesimäärä jaetaan kaikkien palstalaisten kesken ja jokainen maksaa yhtä suuren osuuden vesilaskusta.

11. Vierailut ja matkustaminen
Yhdistys järjestää erilaisia vierailuja esim. muihin siirtolapuutarhoihin tai tms. Vierailuihin osallistuvat maksavat itse matkasta aiheutuvat kustannukset, ellei hallitus ole toisin päättänyt. Yhdistyksen järjestämille matkoille voidaan ottaa myös yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä, mikäli matkan sovittu osanottajamäärä ei täyty yhdistyksen jäsenistä. Yhdistyksen ulkopuoliselta henkilöltä veloitetaan todelliset matkakustannukset (hinta/paikkaluku) sekä mahdolliset lippu-, tarjoilu- tms. kustannukset täysimääräisenä. Matkajärjestelyjen onnistumiseksi voi yhdistyksen hallitus lisäksi antaa matkan järjestäjälle tarvittaessa tappiotakuun. Kuljetusvälineen hankinnassa on muistettava yleiset hankintaperusteet; tarjoukset pyydettävä useilta (min.2 kpl) toimittajilta.

12. Muut

12.1 Autolla -ajo
Autojen pysäköintiä varten on alueelle järjestetty kolme parkkialuetta. Nopeusrajoitus alueella on 20 km/h.

12.2 Korttelitiet
Kortteliteiden yleinen kunnossapito kuluu yhdistykselle, mutta palstanomistajat ovat velvollisia huolehtimaan palstansa edustan korttelitieosuudesta (mm. rikkaruohojen kitkentä ja Havutiellä nurmikon leikkaus) keskikohtaan asti.
Autolla-ajo kortteliteillä on poliisiviranomaisen hyväksymin liikennemerkein kielletty. Kaikki luodon tiet ovat pelastusteitä. Polkupyörällä ajo kortteliteillä on sallittu.

12.3 Palstojen rakennukset
Palstan rakennuksille luvat myöntää Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Luodon Siirtolapuutarha.

12.4 Palkinnot
Palkintomenot hyväksytään yhdistyksen hallituksessa. Toimikuntien järjestämien kilpailujen mahdollisten palkintojen on oltava tavanomaisia ja kilpailujen laajuuteen nähden kohtuuhintaisia palkinto- tai harrastusväline-esineitä. Laajimmankaan kilpailun yksittäisen palkinnon arvo ei saa ylittää muutamaa kymmentä euroa.

12.5 Palstanhoitokilpailu
Palstanhoitokilpailu on sisäinen kilpailu, jossa vuosittain kilpaillaan, kenen palsta on luodon valitseman raadin mukaan parhaiten hoidettu. Arvostelun perusteet vaihtuvat vuosittain (esim. kenellä parhaat ruusut, ekopiha jne.).

12.6 Pensasaidat ym.

Pensasaidat on säädetty koristeaidoiksi, ja pitää leikata juhannukseen mennessä. Leikkaus uusitaan tarpeen vaatiessa. Siksi ne eivät saa kasvaa liian korkeiksi. Suosituskorkeus on max. 120 cm (Havutiellä max. 140cm.) ja suositeltu enimmäisleveys 60cm. Pensasaita ei saa kaventaa käytävätilaa. Hevosluodontiellä sallitaan korkeampi aita.

Aidan viereen käytävän puolelle saa istuttaa kasvillisuutta n. 50cm leveydeltä pensasaidan juuresta. Portin kohdalle voi kasvattaa pensasaitaa korkeamman, kapean pensaskaaren. Pensaskaaren on oltava leveydeltään selvästi korkeuttaan kapeampi.

Kevyen verkkoaidan voi asentaa myös pensasaidan sisäpuolelle esim. lemmikkieläinten suojaksi max. 60 cm. Verkkoaidan materiaalin ja värin on oltava huomaamaton.

12.7 Posti
Siirtolapuutarhan omaan postilaatikkoon kannetaan pyynnöstä Satakunnan Kansa sekä Helsingin Sanomat. Tavallista kirjepostia ei alueelle kanneta.

12.9 Sauna
Jäsenten saunavuorot

maanantai: miehet 20.15 - 21.15 naiset 21.15 - 22.15

keskiviikko: miehet 18.00 - 20.00 naiset 20.00 - 22.00

lauantai: naiset 18.00 - 20.00 miehet 20.00 - 22.00

12.10 Viheralueet / Nurmikot
Viheralueet on tarkoitettu alueen ilmeen piristykseksi sekä luotolaisten virkistyskeitaiksi. Viheralueiden kunnosta sekä nurmikoiden leikkuusta huolehtii yhdistys yhdessä puistotoimen kanssa. Oman nurmikon leikkausta ei suositella tehtäväksi aikavälillä lauantai-ilta klo 18.00 - maanantaiaamu klo 8.00.

Palstojen väliin jäävän, vapaan huoltokäytävän vähimmäisleveys on 60 cm. Naapurusten tulee yhdessä pitää huoltokäytävä kulkukelpoisena ja ruoho leikattuna. Huoltokäytävälle ei saa edes väliaikaisesti varastoida mitään.

12.11 Wc:t, hygienia ja jätevesi
Alueelle on yksi ulkokäymälä, joka sijaitsee Havutien varrella ykköskorttelin kohdalla. Ulkokäymälän hoidosta vastaavat käymälän käyttäjät. Käytöstä ei peritä maksua.

Mökkiin ei saa rakentaa WC:tä ilman erillistä lupaa. Luvan myöntää Porin kaupungin ympäristölautakunta. Mökille sallitaan kuitenkin ilman lupaa kuivakäymälä.

Saunan jätevedet tulee imeyttää maahan erillisen imeytyskaivon kautta, jos keittiövedetkin imeytetään maahan, tulee ennen imeytyskaivoa olla saostuskaivo.

Palstan pinta- ja sadevesiä ei saa ohjata naapuritontin puolelle eikä tielle.

12.12 Yhteiset tilaisuudet
Yhdistys järjestää erilaisia tilaisuuksia jäsenistölle. Tilaisuuksista kerrotaan nettisivuilla ja ilmoitustauluilla.

13. Ansiomerkkien pisteytystaulukko

Puheenjohtaja 10 pist. / vuosi

Sihteeri 10 pist. / vuosi

Taloudenhoitaja 10 pist. / vuosi

Isäntä 8 pist. / vuosi

Emäntä 8 pist. / vuosi

Varapuheenjohtaja 8 pist. / vuosi

Hallituksen jäsen 5 pist. / vuosi

Ekovastaava 5 pist. / vuosi

Toimikuntien vetäjät 5 pist. / vuosi

Saunanhoitaja 5 pist. / vuosi

Toimikuntien jäsen 3 pist. / vuosi

Toiminnantarkastaja 3 pist. / vuosi

Aktiivinen jäsenyys 2 pist. / vuosi

Huomio-osoitusten vaatimukset::

Viiri 30 pist.
Numeroitu viiri 120 pist.
Kunniajäsenyys 150 pist.

Muuta:
Kunniajäseniä saa olla yhtä aikaa max. 5. Numeroituja viirejä voi olla jäsenistöllä yhtä aikaa max. 6