Asukasoppaassa uusittu LIITE 1 kohta "Paloturvallisuus" (aiemmin: Palovaroitin).

Asukasopas 30.9.2020

Asukasopas luettavaksi, ladattavaksi tai tallennettavaksi omiin tiedostoihin. Opas korvaa aiemman käsikirjan ja sisältää sekä järjestyssäännöt, rakentamisen ohjeistusta että (nimettömän) aluekartan.

LUODON SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:N  (Hyväksytty PRH / 14.6.2018)

                       SÄÄNNÖT 

1 §
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka:
Yhdistyksen nimi on Luodon Siirtolapuutarhayhdistys ry ja kotipaikka on Porin kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistys toimii Luodon Siirtolapuutarhan kehittämiseksi sekä jäsentensä viihtyisyyden, yhteisöllisyyden ja yhteisen toiminnan edistämiseksi. Toiminnan saavuttamiseksi yhdistys

1. järjestää kokous-, juhla-, retkeily- ulkoilu- ja opintotilaisuuksia
2. valvoo järjestyksen ja hyvien tapojen noudattamista puutarha-alueella
3. hoitaa kerhomajan ja saunan vuokrausta
4. huolehtii viheralueiden kunnossapidosta
5. pitää yllä talkootoimintaa siirtolapuutarhassa
6. harjoittaa tiedotus ja valitustoimintaa
7. hoitaa rakennuksiaan ja laitteitaan.
8. Yhdistys voi keskuudestaan muodostaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat.
Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n

3 §
Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat henkilöt, jotka omistavat palstan Luodon Siirtolapuutarha-alueella ja jotka Luodon Siirtolapuutarhayhdistys on hyväksynyt jäseniksi. Lisäksi yhdistykseen voi kuulua kannatus- ja kunniajäseniä. Kannatusjäsenenä voi olla myös erilaiset oikeuskelpoiset yhteisöt.

Jäseniltä perittävät liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksut määrätään kullekin jäsenryhmälle erikseen ja niistä päätetään syyskokouksessa. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta. Syyskokous määrää varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun sekä muut tarvittavat maksut.

Varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus ottaen huomioon 8 §:ssä oleva rajoitus. Kannatus- ja kunniajäsenillä, jos he eivät ole aikaisemmin olleet yhdistyksen varsinaisia jäseniä, on vain puheoikeus. Jäsenet hyväksyy hallitus, kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen kokous.

4 §
Yhdistyksen toiminnan rahoitus

Yhdistys voi omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita sekä hallita ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa sekä puutarha-alan tuotteiden välitystoimintaa jäsenilleen. Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä.

5 §
Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja kuusi (6) hallituksen jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan, joista kaksi on vuosittain erovuorossa.
Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa. Hallituksen toimikausi alkaa syyskokouksesta.

Hallituksen tehtävät:
1. johtaa yhdistyksen toimintaa ja toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset
2. vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta
3. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella siellä käsiteltävät asiat
4. laatia vuosittain yhdistyksen toiminta- ja tilikertomuksen sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion
5. pitää jäsenluetteloa sekä hoitaa yhdistyksen arkistoa

6 §
Nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä tai joku heistä hallituksen jäsenen kanssa.

7 §
Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on vähintään kuukautta ennen kevätkokousta toimitettava toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

8 § Yhdistyksen kokoukset ja äänioikeus

Kevätkokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämä päivänä ennen toukokuun loppua ja syyskokous on pidettävä ennen lokakuun loppua. Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallitus esittää asian lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokoukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on varsinaisilla jäsenellä (jäsenillä) palstaansa kohden yksi ääni. Täysi-ikäinen henkilö voi valtakirjalla käyttää yhden (1) varsinaisen jäsenen äänioikeutta. Luonnollisen henkilön valtakirjaedustus on muissa tapauksissa kielletty.

Yhdistyksen kevät kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta
2. käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
3. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. käsitellään hallituksen esitys seuraavan vuoden toiminnasta
2. päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta, jäsenmaksusta sekä muista tarvittavista maksuista
3. päätetään hallituksen, muiden toimijoiden ja toiminnantarkastajan palkkioista
4. käsitellään hallituksen esitys seuraavan vuoden talousarviosta
5. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja kolmeksi vuodeksi kerrallaan
6. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
8. valitaan emäntä ja isäntä kolmeksi vuodeksi kerrallaan
9. perustetaan tarvittavat toimikunnat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9 §
Yhdistyksen kokouskutsut

Kutsut yhdistyksen kokoukseen tapahtuvat ilmoittamalla yhdistyksen ilmoitustaululla ja yhdistyksen kotisivuilla vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on ilmoitettava viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

10 §
Kunniajäsenet

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka erityisellä tavalla on edistänyt yhdistyksen toimintaa tai muuten ansioitunut Luodon Siirtolapuutarhan toiminnassa.

11 §
Erilaisia määräyksiä

Yhdistyksen toimielimien kokouksissa äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö. Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetulla lippuäänestyksellä. Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä arpa.

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa, jos kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa muutosta. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi tai purkautuessa siirretään luovutetaan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla.

12 §
Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.