LUODON SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:N  ( Hyväksytty PRH / 5.6.2015 )

                       SÄÄNNÖT 

1 §

Yhdistyksen nimenä on Luodon Siirtolapuutarhayhdistys ry ja kotipaikkana Porin kaupunki. 

2 §

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vuokraoikeuden nojalla hallita tilaa nro 1:7 Porin kaupungin Hevosluodon eli 59 kaupunginosassa ja edistää sekä kehittää puu- ja kasvitarhaviljelyksen harrastusta ja taitoa jäsentensä keskuudessa sekä yleensä kotipaikkakuntansa piirissä.

Suorittamallaan valistustyöllä se tahtoo vetää nuorisoa ja muitakin asiasta kiinnostuneita yhdistystoimintaan.

Yhdistys toimii Luodon Siirtolapuutarhan kehittämiseksi sekä jäsentensä viihtyisyyden, yhteisymmärryksen ja -toiminnan edistämiseksi.

Toiminnan saavuttamiseksi yhdistys

1.  harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä levittämällä alaa koskevaa kirjallisuutta;

2.  järjestää kokous-, juhla- ja valistustilaisuuksia, opinto- ja kasvatuspäiviä, näyttelyjä ja retkeilyjä.

3.  valvoo järjestyksen ja hyvien tapojen noudattamista puutarha-alueella;

4.  hankkii tai omistaa kiinteistöjä

5.  harjoittaa toiminnan tukemiseksi alueellaan kioskikauppaa sekä  ravintola  ja       

     saunaliikettä.

 Yhdistys voi keskuudessaan muodostaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:een.

 

3 §

Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksut 

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat henkilöt, jotka ovat vuokranneet palstan Luodon Siirtolapuutarhan alueelta ja jotka on hyväksytty yhdistyksen jäseniksi. Lisäksi yhdistykseen voi kuulua kannatus- ja kunniajäseniä. Kannatusjäsenenä voi olla myös erilaiset oikeuskelpoiset yhteisöt. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäseniltä perittävät liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksut määrätään kullekin jäsenryhmälle erikseen ja niistä päätetään syyskokouksessa. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista. Syyskokous määrää varsinaisilta jäseniltä ( palstalta ) perittävän vuokran sekä muut tarvittavat maksut.

Varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus ottaen huomioon 7 §:ssä oleva rajoitus. Kannatus- ja kunniajäsenillä, jos he eivät ole aikaisemmin olleet yhdistyksen varsinaisia jäseniä, on vain puheoikeus. Jäsenet hyväksyy hallitus, kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen kokous.

Jäsen, joka jättää jäsenmaksunsa ajallaan suorittamatta tai toimii muuten yhdistyksen sääntöjen tai päätösten vastaisesti, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä. Erotetulla jäsenellä on oikeus vedota päätöksestä kirjallisesti 30 vuorokauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tämän ajan kuluttua ensiksi pidettävään yhdistyksen kokoukseen, joka tekee asiasta lopullisen päätöksen.

Yhdistyksen jäsenellä on koska hyvänsä oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. 

4 §

Yhdistyksen hallitus 

Hallitukseen, joka on yhdistyksen lainmukainen hallitus, kuluu yhdistyksen syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja kuusi ( 6 ) muuta kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa.

Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

hallituksen tehtävänä on:

a)  johtaa yhdistyksen toimintaa ja toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset

b)  vastata yhdistyksen raha-asioista ja omaisuuden hoidosta

c)  kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset ja valmistaa niissä esille tulevat asiat

d)  laatia vuosittain yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelma ja

     talousarvio

e)  pitää jäsenluetteloa sekä hoitaa yhdistyksen arkistoa 

5 §

Nimenkirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri , kaksi yhdessä

 

6 §

Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös on vähintään kuukautta ennen kevätkokousta toimitettava toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 

7 § 

Yhdistyksen kokoukset ja äänioikeus 

Kevätkokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua ja syyskokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä ennen lokakuun loppua. Ylimääräinen kokous on pidettävä kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa ( 1/10 ) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallitus esittää asian lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokoukselle.

Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle. 

Yhdistyksen kokouksessa on varsinaisella jäsenellä ( jäsenillä ) palstaansa kohden yksi ääni.

Varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva täysi-ikäinen henkilö, voi yhdellä ( 1 ) valtakirjalla käyttää varsinaisen jäsenen äänioikeutta. Valtakirjaedustus on muissa tapauksissa kielletty. 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

a) käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta

b) käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus

c) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille

   tilivelvolliselle

d) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

a) käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan kalenterivuoden toiminnasta

b) päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta, vuokrasta sekä muista tarvittavista maksuista

c) päätetään toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajan palkkioista

d) käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi

e) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan

f) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

g) valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

h) valitaan emäntä ja isäntä

i) perustetaan tarvittavat toimikunnat ja valitaan toimikuntien puheenjohtajat ( esim. talkoo-,

   ravintola- ja  vapaa-ajantoimikunta )

j) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

8 §

Yhdistyksen kokouskutsut 

Kutsut yhdistyksen kokouksiin tapahtuvat ilmoittamalla yhdistyksen ilmoitustaululla ja yhdistyksen kotisivuilla vähintään neljätoista ( 14 ) vuorokautta ennen kokousta.

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava viimeistään seitsemän ( 7 ) vuorokautta ennen kokousta.

 

9 §

Kunniajäsenet 

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka erityisellä tavalla on edistänyt yhdistyksen toimintaa tai muuten ansioitunut Luodon siirtolapuutarhan toiminnassa.

Kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksuja. 

10 §

Erilaisia määräyksiä 

Yhdistyksen toimielimien kokouksissa äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty.
Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin.  Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä, joissa ratkaisee arpa.

Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä käyttämään näin saadut varat lahjoittajan toivomusten mukaisesti.

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa, jos kaksi kolmasosaa ( 2/3) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa muutosta.

Jos yhdistys purkautuu luovutetaan varat Porin kaupungille käytettäväksi sen asujamiston hyväksi koituvaan vastaavanlaiseen tarkoitukseen.

 

11 §

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

 

 

Käsikirja versio D

LUODON KÄSIKIRJA                

Sisällysluettelo

1.    Yleistä

2.    Säännöt

3.    Yleiset kokoukset

4.    Hallitus

5.    Jäsenistö ja toimihenkilöt

6.    Toimikunnat

7.    Talkoot

8.    Jätehuolto

9.    Kasvillisuus ja kasvinsuojelutoimenpiteet

10.  Vesijohto

11.  Vierailut ja matkat

12.  Muuta

13.  Liitteet. 

1.

Yleistä
Porin kaupungin ns. Luotojen alueella Kokemäenjoen haaroittamalla suistoalueella toimii Hevosluodossa Luodon Siirtolapuutarhayhdistys ry. Alue on noin 7 ha ja käsittää 95 siirtolapuutarha-palstaa. Asemakaava on vuodelta 1952. Luodon Siirtolapuutarhayhdistys perustettiin vuonna 1946 ja merkittiin yhdistysrekisteriin vuonna 1951. Alkuvuosina kaupunki vuokrasi alueen yhdistykselle vain vuodeksi kerrallaan, kunnes vuonna 1949 tehtiin vuokrasopimus 20 vuodeksi. Nykyinen vuokrasopimus päättyy 2019.

Oman kerhomajansa yhdistys sai vuonna 1951 jäseniltä saamansa lainan ja hyvän talkoohengen myötävaikutuksella.

Siirtolapuutarha on maisemallisesti arvokas kohde ja sen merkitys virkistys- ja viheralueena on kiistaton.  Kulttuurihistoriallisten arvojen lisäksi alueen ominaispiirteet rakennustaiteen ja maisemakulttuurin kannalta on tärkeätä säilyttää.

Alue liitettiin valtakunnalliseen kaupunkipuistoon 2002. 

2.
Säännöt
Sisäisen toiminnan sujumista helpottamaan on yhdistys laatinut yhteistyössä vuokraajan, Porin kaupungin, kanssa alueen järjestyssäännöt.

Yhdistys on toimintansa kehyksiksi laatinut yhdistyksen säännöt, jotka on hyväksytetty yhdistysrekisterissä.

Edellä esitellyt säännöt jaetaan jokaiselle uudelle yhdistyksen jäsenelle silloin kun hän liittyy yhdistyksen jäseneksi. 

Yhdistyksen sääntöjen 3 §:ssä on määritelty yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksuperusteet. 

3.

Yleiset kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen sääntömääräiseen kokoukseen:

                    - kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua

                     - syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen lokakuun loppua

Ylimääräisiä kokouksia pidetään, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä vaatii.

Jäsenten kokouksiin osallistuminen, edustus ja äänioikeus on määritelty yhdistyksen sääntöjen 7 §:ssä

4.

Hallitus

Yleisten kokousten ohella ylintä toimivaltaa yhdistyksessä hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan. Hallituksen kokousten puheenjohtajana toimii syyskokouksen valitsema yhdistyksen puheenjohtaja. Hallituksen tehtävät on määritelty yhdistyksen sääntöjen 4. §:ssä.

 5.
Jäsenistö ja toimihenkilöt 

5.1 Jäsenistö 
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat henkilöt, jotka ovat vuokranneet palstan Luodon  siirtolapuutarhan alueelta ja jotka on hyväksytty yhdistyksen jäseniksi. Lisäksi yhdistykseen voi kuulua kannatus- ja kunniajäseniä. Kannatusjäsenenä voi olla myös erilaiset oikeuskelpoiset yhteisöt. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Jäseniltä perittävät liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksut määrätään kullekin jäsenryhmälle erikseen ja niistä päätetään syyskokouksessa. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista. Syyskokous määrää myös varsinaisilta jäseniltä ( palstalta ) perittävän vuokran ja muut tarvittavat maksut.

Varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus ottaen huomioon 7 §:ssä oleva rajoitus. Kannatus- ja kunniajäsenillä, jos he eivät ole aikaisemmin olleet yhdistyksen varsinaisia jäseniä, on vain puheoikeus. Jäsenet hyväksyy hallitus, kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen kokous.

5.2
Puheenjohtaja
Puheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan tehtäviin kuluu:

- kutsua koolle hallituksen kokoukset ja toimia niiden puheenjohtajana

- allekirjoittaa sihteerin kanssa kokouspöytäkirjat

- johtaa yhdistyksen toimintaa ja valvoa kokousten päätösten toimeenpanoa

- edustaa yhdistystä

 5.3
Sihteeri
Sihteerin tehtäviin kuuluu mm seuraavia tehtäviä:

  - pitää yllä jäsenluetteloa

  - hoitaa arkiston

  - pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja hallituksen kokouksista

  - valvoa päätösten täytäntöönpanoa

  - hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon

  - edustaa yhdistystä

 5.4
Rahastonhoitaja
Rahastontehtävät ovat:

- hoitaa yhdistyksen rahavaroja hallituksen määräysten mukaan ja sen vastuulla

- kantaa jäseniltä liittymis-, jäte-, vesi- ja jäsenmaksut

- päättää tilit kalenterivuosittain ja jättää ne hallitukselle tarkastettavaksi hyvissä ajoin ennen tilintarkastusta.

 5.5
Isäntä
Isäntä vastaa talkootoiminnasta. Lisäksi isäntä hoitaa yhdistyksen kaluston ja valvoo järjestyksen ja hyvien tapojen noudattamista alueellamme.

 5.6
Emäntä
Emäntä kantaa vastuun ravintolatoiminnasta sekä huolehtii muonituksesta esim. vierailujen aikana. 

5.7

Ekovastaava
Jätehuollonhoitaja huolehtii jätehuollosta ja risujen keräilypaikasta hallituksen ohjeiden mukaisesti.

 6.

Toimikunnat
Yhdistyksen yhteydessä toimii seuraavat toimikunnat, joihin syyskokous valitsee puheenjohtajat:
- Talkootoimikunta

- Vapaa-ajantoimikunta

- Ravintolatoimikunta

Toimikuntien vetäjät nimeävät jäsenet toimikuntiin, toimikuntien jäsenet esitellään vuosikokouksessa.

Toimikunnat raportoivat toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle. Toimintakauden lopulla toimikunnat esittävät hallitukselle omat toimintakertomuksensa sekä tulonsa / menonsa.

Toimikuntien tulot tulee tilittää yhdistyksen tilille tai käyttää muulla hallituksen hyväksymällä tavalla.

 7.
Talkoot

Puistot, yhteisrakennukset, tiet, kalusto ja muu yhteisomaisuus on yhdistyksen hoidettava, joten jäsenen on osallistuttava yhteisiin talkoisiin siten kuin mainittujen tehtävien hoitaminen vaatii. Talkootunteja tehdään nykyisin yhdistykselle neljä kahden tunnin mittaista talkoota (yhteensä 8 tuntia eli 2 tuntia jokaisena kesäkuukautena ). Yhtenä talkookertana kirjataan enintään kaksi talkoosuoritusta palstaa kohden. Niille jäsenille, jotka eivät ollenkaan tai hyvin vähän osallistuvat yhteisiin töihin, laittaa yhdistyksen hallitus vuosittain harkintansa mukaan n.s. talkoomaksun. Lisäksi talkoista on sovittu; henkilöt, jotka ovat täyttäneet 70 vuotta ja olleet jäsenenä yhtäjaksoisesti yli 5 vuotta ei tarvitse tehdä talkootyötä. Kunniajäsenet, puheenjohtaja, sihteeri, isäntä, emäntä ja rahastonhoitaja ovat vapautetut talkoista ja vartioinnista.

 8.
Jätehuolto

Alueella on vain yksi jätteenkeräilypaikka, jonne jokainen palstalainen on voi viedä palstallaan syntyvät jätteet. Jätteiden lajittelu pitää tehdä siitä annettujen erillisohjeiden mukaisesti. Jätehuoltokustannukset jaetaan tasan kaikkien palstalaisten kesken ja maksu peritään vuosimaksun yhteydessä.
Jokaisen velvollisuuksiin kuuluu pitää alue siistinä.

 9.
Kasvillisuus ja kasvinsuojelutoimenpiteet

Jokaisella palstalla tulee kasvaa vähintään yksi hedelmäpuu.
Puut on istutettava riittävän etäälle palstan reunoista.  Palstalla ei saa kasvattaa sellaisia kotimaisin luonnonvaraisia puita tai koristepuulajeja, joiden juuristo levittäytyy palstan ulkopuolelle.
Puun enimmäissuosituskorkeus on 4,5metriä.
Puut ja pensaat eivät saa varjostaa kohtuuttomasti naapuripalstoja.  Kasvillisuus ei saa levitä palstan ulkopuolelle.  Kasvillisuus pidetään halutussa korkeudessa ja muodossa säännöllisesti leikkaamalla.
Ylipitkäksi kasvaneet puut ja pensaat madalletaan haluttuun korkeuteen vähitellen, 3-5 vuoden kuluessa.
Nurmikko tulee pitää 4 – 12 cm korkeana koko kasvukauden ajan ja leikattava säännöllisesti.
Voimakkaasti leviävät rikkakasvit on kitkettävä tai niitettävä ennen kukintaa.
Yhdistyksen kevätkokous päättää tarvittaessa vuosittain tehtävistä kasvinsuojelutoimenpiteistä.

 10.
Vesijohto
Alueella kulkee maanpintaan rakennettu joka palstalle haaroittuva vesijohto, jossa virtaa Porin kaupungin normaali käyttövesi. Alueen sisäisen vesijohtojärjestelmän hoidosta huolehtii yhdistys palstojen päähanoihin asti. Palstalainen huolehtii päähanasta ja siitä eteenpäin. Palstojen sulkuhanojen ohjeellinen piirustus liitteenä 1.
Palstalaisten huolehdittava, ettei vesi keväällä verkoston avausvaiheessa pääse aiheuttamaan itselle tai muille vesivahinkoa. ( Kaikki mökin sisällä olevat vesijohdot on suljettu. ) Mökkeihin ei tule vetää sellaisia vesijohtoja kantajohdosta, joita ei voida sulkea ulkoa käsin.
Vuotuinen kulutettu kokonaisvesimäärä jaetaan kaikkien palstalaisten kesken ja jokainen maksaa yhtä suuren osuuden vesilaskusta.

 11.
Vierailut ja matkustaminen

Yhdistys järjestää erilaisia vierailuja esim. muihin siirtolapuutarhoihin tai tms. Vierailuihin osallistuvat maksavat itse matkasta aiheutuvat kustannukset ellei hallitus ole toisin päättänyt.
Yhdistyksen järjestämille matkoille voidaan ottaa myös yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä, mikäli matkan sovittu osanottajamäärä ei täyty yhdistyksen jäsenistä.
Yhdistyksen ulkopuoliselta henkilöltä veloitetaan todelliset matkakustannukset (hinta / paikkaluku) sekä mahdolliset lippu-, tarjoilu- tms. kustannukset täysimääräisenä.
Matkajärjestelyjen onnistumiseksi voi yhdistyksen hallitus lisäksi antaa matkan järjestäjälle tarvittaessa tappiotakuun. Kuljetusvälineen hankinnassa on muistettava yleiset hankintaperusteet; tarjoukset pyydettävä useilta (min.2 kpl) toimittajilta.

 12.
Muut 

12.1
Autolla -ajo
Autojen pysäköintiä varten on alueelle järjestetty kolme parkkialuetta. Nopeusrajoitus alueella on 20 km / h.

 

12.2
Korttelitiet
Kortteliteiden yleinen kunnossapito kuluu yhdistykselle, mutta palstanhaltijat ovat velvollisia huolehtimaan palstansa edustan korttelitieosuudesta (mm. rikkaruohojen kitkentä ja Havutiellä nurmikon leikkaus) keskikohtaan asti. 
Autolla -ajo kortteliteillä on poliisiviranomaisen hyväksymin liikennemerkein kielletty. Polkupyörällä ajo kortteliteillä on sallittu.

 12.3
Mökit

Palstalle saa rakentaa kesäkäyttöön tarkoitetun puutarhamökin voimassa olevan asemakaavan määräysten mukaisesti. Piirustuksille on hankittava yhdistyksen hallituksen hyväksyntä.
Palstalle saa rakentaa lisäksi hallituksen luvalla tyyppihyväksytyn varastokopin.

 12.4
Palkinnot
Palkintomenot hyväksyy hallitus. Toimikuntien järjestämien kilpailujen mahdollisten palkintojen on oltava tavanomaisia ja kilpailujen laajuuteen nähden kohtuuhintaisia palkinto- tai harrastusväline-esineitä. Laajimmankaan kilpailun yksittäisen palkinnon arvo ei saa ylittää muutamaa kymmentä euroa.

 12.5
Palstanhoitokilpailu
Palstanhoitokilpailu on sisäinen kilpailu, jossa vuosittain kilpaillaan kenen palsta on kaupunginpuutarhurin johtaman raadin mukaan parhaiten hoidettu. Arvostelun perusteet vaihtuvat vuosittain. ( esim. kenellä parhaat ruusut, ekopiha jne. )

 12.6
Pensasaidat ym.Pensasaidat on säädetty koristeaidoiksi, ja pitää leikata juhannukseen mennessä. Leikkaus uusitaan tarpeen vaatiessa. Siksi ne eivät saa kasvaa liian korkeiksi. Suosituskorkeus on max . 120 cm (Havutiellä max. 140cm.) ja suositeltu enimmäisleveys 60cm. Pensasaita ei saa kaventaa käytävätilaa. Hevosluodontiellä sallitaan korkeampi aita.
Aidan viereen käytävän puolelle saa istuttaa kasvillisuutta n. 50cm leveydeltä pensasaidan juuresta.
Portin kohdalle voi kasvattaa pensasaitaa korkeamman, kapean pensaskaaren.  Pensaskaaren
on oltava leveydeltään selvästi korkeuttaan kapeampi.
Kevyen verkkoaidan voi asentaa myös pensasaidan sisäpuolelle esim. lemmikkieläinten suojaksi max. 60 cm. Verkkoaidan materiaalin ja värin on oltava huomaamaton.

 12.7
Posti
Siirtolapuutarhan omaan postilaatikkoon kannetaan pyynnöstä Satakunnan Kansa sekä Helsingin Sanomat. Tavallista kirjepostia ei alueelle kanneta.

 12.8
Puhelin
Alueella ei ole yleisöpuhelinta.

 12.9
Sauna
Saunavuoroja jaetaan yhdistyksen jäsenille sekä tarvittaessa ulkopuolisille.
Saunamaksuista hallitus päättää vuosittain.

 12.10
Viheralueet / Nurmikot
Viheralueet on tarkoitettu alueen ilmeen piristykseksi sekä luotolaisten virkistyskeitaiksi. Viheralueiden kunnosta sekä nurmikoiden leikkuusta huolehtii yhdistys yhdessä puistotoimen kanssa.
Oman nurmikon leikkausta ei suositella tehtäväksi aikavälillä lauantai-ilta  klo 18.00 - maanantaiaamu klo 8.00.
Palstojen väliin jäävän, vapaan huoltokäytävän vähimmäisleveys on 60 cm.  Naapurusten tule yhdessä pitää huoltokäytävä kulkukelpoisena ja ruoho leikattuna.  Huoltokäytävälle ei saa edes väliaikaisesti varastoida mitään.

 12.11
Wc:t , hygienia ja jätevesi
Alueelle on ainoastaan yksi ulkokäymälä, joka sijaitsee Havutien varrella ykköskorttelin kohdalla. Yhdistys vastaa korttelikäymälän puhtaudesta ja hajuhaittojen estämisestä sekä tyhjentämisestä. Korttelikäymälän avaimen saa tarvittaessa ykköskorttelin rahastonhoitajalta. Käymälän käytöstä peritään erillinen korvaus.
Mökkiin ei saa rakentaa WC:tä ilman erillistä lupaa. Luvan myöntää Porin kaupungin ympäristö-lautakunta. Mökille sallitaan kuitenkin ilman lupaa kuivakäymälä
Saunan jätevedet tulee imeyttää maahan erillisen imeytyskaivon kautta, jos keittiövedetkin imeytetään maahan tulee ennen imeytyskaivoa olla saostuskaivo.
Palstan pinta- ja sadevesiä ei saa ohjata naapuritontin puolelle eikä tielle.

 12.12
Yhteiset tilaisuudet
Yhdistys järjestää useita koko jäsenistölle tarkoitettuja tilaisuuksia mm. baalit, juhannusjuhlat, talvipäivä, kesäkauden päättäjäiset, syysmarkkinat jne.

 12.13.
Vartiointi
Vartiointivelvoite on joka palstalla 2 x 2 tuntia kesäkuukausina vartiointipäällikön esittämänä aikana.
Vartioinnin voi suorittaa kaksi palstaa yhdessä, jolloin molemmille merkitään kahden tunnin suoritus.
70  vuotiaat, jotka ovat olleet jäseninä yhtäjaksoisesti yli 5 vuotta ei tarvitse tehdä vartiointia.

 13. Liitteet 

13.1

Ansiomerkkien pisteytystaulukko                     

                      Puheenjohtaja 10 pist. / vuosi

                      Sihteeri 10 pist. / vuosi

                      Rahastonhoitaja 10 pist. / vuosi

                      Isäntä 8 pist. / vuosi

                      Emäntä 8 pist. / vuosi

                      Varapuheenjohtaja 8 pist. / vuosi

                      Hallituksen jäsen  5 pist. / vuosi

                      Hallituksen varajäsen 5 pist. / vuosi

                      Jätehuollonhoitaja 5 pist. / vuosi

                      Toimikuntien vetäjä 5 pist. / vuosi

                      Saunanhoitaja 5 pist. / vuosi

                      Toimikuntien jäsen 3 pist. / vuosi

                      Toiminnantarkastaja 3 pist. / vuosi

                      Aktiivinen jäsenyys  2 pist. / vuosi

                                      

                     Toiminta huomio-osoituksien vaatimukset:

                       Yhdistys:

                       Viiri  30 pist.

                      Numeroituviiri 120 pist.

                      Kunniajäsenyys 150 pist.

                   

Muuta:
Kunniajäseniä saa olla yhtä aikaa max. 5 kpl. Numeroituja viirejä voi olla jäsenistöllä yhtä aikaa max. 6 kpl

                      Pisteitä voi ansaita samana vuonna useista eri tehtävistä.

                      Sihteeri pitää jäsenistöstä pisteluetteloa, joka päivitetään vuosittain